Vánoční trhy - Informace pro prodejce

Vánoční trhy 2021 Statutárního města Karlovy Vary

Termín od 27.11. do 26.12.2021 včetně
Místo konání: Mlýnská kolonáda - cca 19 ks stánků k pronájmu
Prodejní doba denně: 10:00 - 20:00 hodin
Termín podání přihlášek: do 15. 10. 2021

Adresa pro podání přihlášek: 
1. emailem: vranova@kvcity.cz
2. osobně do provozní kanceláře vedení společnosti KV CITY CENTRUM: Třeboňská 92 (areál Rolava), 360 05 K. Vary, po - pá  8:00 - 14:00 hodin.

Do výběru budou přijaty pouze nabídky

 • podané v řádném termínu,
 • s řádně vyplněnou žádostí - formuláře není předepsán, stačí písemná žádost,
 • s doloženou fotografií nabízeného prodejního sortimentu,
 • aktuální výpis z OR nebo ŽL, popř. plnou moc k vyřizování úředních záležitostí (originál nebo úředně ověřená kopie),
 • přijímáme pouze žádosti na prodej po celou dobu trhů,
 • vlastní stánky nebudou povoleny.

Podáním přihlášky zájemce bere na vědomí, 

 1. že ze zaslaných přihlášek ke stánkovému prodeji bude vybráno na základě rozhodnutí komise do 30. 10. 2021. Komise bude ve složení zástupců Magistrátu města K. Vary a zaměstnanců organizátora, tedy společnosti KV CITY CENTRUM, s.r.o.
 2. že výběr bude uskutečněn bez ohledu na termín/rychlost podání přihlášky (závazný je pouze termín do kdy se přihlášky mají podat).
 3. že prodejcům nebude sdělován důvod, proč byli z prodeje případně vyloučeni.

Stánky, které budou nabízeny k pronájmu

Mlýnská kolonáda: rozměr: 2,4 x 2,4 m, uzamykatelný.

Stánky je možné připojit k elektrické energii na 230V či 400V, dle požadavku prodejce.

Ostatní informace: 

 • na místě je po dobu konání trhů přítomen pracovník organizátora,
 • sociální zařízení pro prodejce v blízkosti prodejního místa,
 • svoz odpadu bude zajištěn,
 • vánoční výzdobu stánků zajišťuje organizátor.

Platba se hradí vždy před zahájením prodeje. S každým prodejcem bude uzavřena smlouva.

Povinnosti prodejce

 • zajistit prodejní dobu denně minimálně 10:00 – 18:00 hodin
 • označit stánek dle zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon (§ 17 odst. 7 a 8),
 • disponovat přímo v provozovně oprávněními potřebnými k prodeji sortimentu (živnostenský list, koncesní listina, zdravotní průkaz v případě prodeje potravin),
 • dodržovat Tržní řád Statutárního města Karlovy Vary v platném znění (ke stažení níže nebo na www.mmkv.cz),
 • dodržovat Provozní řád (viz níže),
 • dodržovat veškeré povinnosti dle živnostenského zákona a hygienické předpisy,
 • předat pořadateli po skončení prodeje prostor, prodejní stánek i jeho inventář ve stavu, v jakém mu byl před zahájením akce pořadatelem poskytnut,
 • zajistit čistotu v okolí svého prodejního místa, a to nepřetržitě po celou dobu prodeje,
 • pro likvidaci odpadu a obalů užívat k tomu určených nádob, zajištěných pořadatelem, přičemž obaly budou likvidovány v minimalizovaném objemu (rozložené či zmačkané),
 • používat pouze elektrospotřebiče předem nahlášené pořadateli,
 • využívat plochu pouze v rozsahu určeném pořadatelem. Reklamní poutače mohou být pouze v půdorysu stánku.

Tržní řád Statutárního města K. Vary.

Fotogalerie