Vánoční trhy - Informace pro prodejce

Vánoční trhy Statutárního města Karlovy Vary 2023 - Informace pro prodejce

Termín konání vánočních trhů: 2.12.2023 - 26.12.2023 včetně
Místo konání: Mlýnská kolonáda, K: Vary.

K pronájmu stánky (foto dole na stránce) rozměr: 2,4 x 2,4 m, uzamykatelný, bez vybavení (tzn. bez inventáře).
K pronájmu celkem cca 20 ks stánků. Stánky je možné připojit k elektrické energii na 230V či 400V, dle požadavku prodejce.

Povinná prodejní doba:

 • po - pá 12:00 - 20:00
 • so, ne 10:00 - 20:00
 • 24.12. 10:00 - 12:00
 • 25. a 26.12. 10:00 - 20:00

Termín podání přihlášek: do 15. 10. 2023

Adresa pro podání přihlášek:

1. emailem: vranovaatkvcity [emailtecka] cz (vranova[at]kvcity[dot]cz)
2. osobně do provozní kanceláře vedení společnosti KV CITY CENTRUM: Třeboňská 92 (areál Rolava), 360 05 K. Vary, po - pá  8:00 - 14:00 hodin. Mapa

Do výběru budou přijaty pouze nabídky:

 • podané v řádném termínu,
 • s řádně vyplněnou žádostí (ke stažení níže),
 • s doloženou fotografií nabízeného prodejního sortimentu,
 • aktuální výpis z OR nebo ŽL, popř. plnou moc k vyřizování úředních záležitostí (originál nebo úředně ověřená kopie),
 • přijímáme pouze žádosti na prodej po celou dobu trhů,
 • vlastní stánky nebudou povoleny.

Podáním přihlášky zájemce bere na vědomí,

 1. že ze zaslaných přihlášek ke stánkovému prodeji bude vybráno na základě rozhodnutí komise do 16. 10. 2023. Komise bude ve složení zástupců Magistrátu města K. Vary a zaměstnanců organizátora, tedy společnosti KV CITY CENTRUM, s.r.o.
 2. že výběr bude uskutečněn bez ohledu na termín/rychlost podání přihlášky (závazný je pouze termín do kdy se přihlášky mají podat).
 3. že prodejcům nebude sdělován důvod, proč byli z prodeje případně vyloučeni.

Ostatní informace:

 • na místě je po dobu konání trhů přítomen pracovník organizátora,
 • sociální zařízení pro prodejce v blízkosti prodejního místa,
 • svoz odpadu bude zajištěn,
 • vánoční výzdobu stánků zajišťuje organizátor.

Platba se hradí vždy před zahájením prodeje. S každým prodejcem bude uzavřena smlouva.

Hlavní povinnosti prodejce:

 • zajistit výše uvedenou prodejní dobu. Z důvodu nedodržování provozní doby v předešlých letech bude od prodejců požadována jistota ve výši 25% ceny nájmu.
 • S jistotou bude po skončení nájmu naloženo následovně:
  - v případě, že nájemce po celou dobu nájmu dodrží svou povinnost, tedy bude provádět stánkový prodej ve stanovené prodejní době, bude tato jistota vrácena zpět nájemci bezhotovostním převodem.
  - v případě, že nájemce po celou dobu nájmu nedodrží svou povinnost, tedy nebude provádět stánkový prodej ve stanovené prodejní době, nebude tato jistota vrácena nájemci. Celá výše finanční hodnoty jistoty bude, v případě nedodržení povinnosti považována za smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti.
  - nájemce je ve výjimečných případech oprávněn omluvit se ze své povinnosti provádění stánkového prodeje, přičemž ale takový případ musí být závažného charakteru a taková skutečnost musí být předem, nejpozději před zahájením prodeje každý jednotlivý den, telefonicky oznámena.
 • označit stánek dle zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon (§ 17 odst. 7 a 8),
 • disponovat přímo v provozovně oprávněními potřebnými k prodeji sortimentu (živnostenský list, koncesní listina, zdravotní průkaz v případě prodeje potravin),
 • dodržovat Tržní řád Statutárního města Karlovy Vary v platném znění (ke stažení níže nebo na www.mmkv.cz),
 • dodržovat Provozní řád (viz níže),
 • dodržovat veškeré povinnosti dle živnostenského zákona a hygienické předpisy,
 • předat pořadateli po skončení prodeje prostor, prodejní stánek i jeho inventář ve stavu, v jakém mu byl před zahájením akce pořadatelem poskytnut,
 • zajistit čistotu v okolí svého prodejního místa, a to nepřetržitě po celou dobu prodeje,
 • pro likvidaci odpadu a obalů užívat k tomu určených nádob, zajištěných pořadatelem, přičemž obaly budou likvidovány v minimalizovaném objemu (rozložené či zmačkané),
 • používat pouze elektrospotřebiče předem nahlášené pořadateli,
 • využívat plochu pouze v rozsahu určeném pořadatelem. Reklamní poutače mohou být pouze v půdorysu stánku.
Soubory ke stažení
Fotogalerie